Benefin

Реални опции

benefin-val002

Несигурността в която компаниите оперират на пазара, носи в себе си както рисковете от неочаквани загуби, така може да бъде източник на нови инвестиционни възможности, които да донесат нови положителни финансови резултати и да изградят нова стойност за предприятието.

Несигурността е една изключително интересна материя, когато тя е добре анализирана и са описани връзките и взаимодействията и със стойността на компанията, тя може да бъде използвана като нещо положително за компанията. Рисковете и възможностите, които несигурността крие в себе си трябва да бъдат детайлно анализирани и да бъдат изготвени планове за действия в зависимост от това, кои от всички възможни сценарии ще се развие на практика.

Анализирането и оценката на несигурността са изключително интересна и актуална тема през последните години. Основен инструмент, който се използва когато се говори за несигурност, това са реалните опции.

Същност.

Реалните опции са базирани и са изключително сходни с финансовите опции. По дефиниция една финансова опция дава правото, но не и задължението, на притежателя си да купи или продаде определен актив при настъпване на падежа на самата финансова опция. При реалните опции става дума за същото нещо, но тук акцента е върху възможността, която опцията дава. Докато финансовите опции дават право за покупка или продажба на някакъв базов актив(обикновено финансов актив, ценна книга), то тук при реалните опции става въпрос за право на упражняване на дадено действие спрямо определен базов реален актив в бъдещето.

Основни елементи на реалните опции

Базов актив

Цена на упражняване

Период на валидност на опцията

 

Основни видове реални опции

  1. Отлагателна опция – възможността която дава тази опция на висшия мениджмънт на компанията, е свързана с възможността за отлагане във времето на съответни нови инвестиционни проекти.
  2. Опция за прекратяване и приключване – тя е свързана с възможността първоначално закупеният актив да бъде пренасочен към друга дейност или да бъде продаден в последствие.
  3. Опция за растеж – това са всички онези бъдещи възможности, като нови инвестиции, които ще донесaт на компанията не само по – големи парични потоци, но и ще увеличат нейния потенциал и обемна дейността.

benefin-val003

Оценката на опции, се основава на методи при които рискът се взема под внимание и цената им на упражняване свободно се колебае под въздействието на стохастични фактори. Един от методите, които се използват за оценка на реалните опции е така нареченото многостъпково биномно дърво.

benefin-val001

Реалните опции са сред най – интересните теми във финансовите среди през последните години, тяхното усъвършенстване и приложение в реални казуси и решаването на реални проблеми тепърва предстой.