Benefin

Предлагате мецанин финансиране

Какво представлява мецанин финансирането

По своята съност това е разновидност на проектното финансиране с някои особености и ползване на хибридно дългово/дялово финансиране с подчинена приоритетност спрямо ползвано банково кредитиране.

Предполага финансирането на проекти организирани от два кръга лица: (1) активни предприемачи и (2) финансови инвеститори – мецанати.

mezanine_1

Активните предприемачи сглабят структурират и изпълняват инвестиционния етап на проекта с финансови ресурси от мецанатите и допълнително банково финансиране ако е привлечено такова.

След завършване на пректа и заочване на неговата експлоатация и реализация първо се погасяват лихвите и главниците дължими към банковите финансови институции, след това лихвите и главниците дължими на мецанатите, а едва след това печалбата се разпределя 50 на 50 между мецанатите и активните инвеститори.

Мецанин финансирането прилагано по този начин има характер на подчинен срочен дълг (спрямо банковите кредити) в комбинация с право върху 50% от печалбата от проекта. Това финансиране по същество е хибридно – дългово и дялово.

Как се обезпечава и изплаща финансирането

  • Изцяло минимизиран риск за инвеститора, участващ с финансови средства:
  • Залог в полза на финансовия инвеститор на всички материални активи, придобивани с осигурените от същия изцяло за завършването на проекта финансови средства;
  • Ипотека в негова полза на закупената земя;
  • Залог в негова полза на архитектурния проект и строителното разрешение, индивидуализиращи подлежащата на построяване сграда или производствени помещения;
  • Ипотека в негова полза на всяка степен на завършване на обекта, след всеки акт по реда на ЗУТ и приложимите към него Наредби;
  • Освобождаване поетапно на ипотеките, само по отношение на подлежащите на продажба обекти до пълното изплащане на направената инвестиция по реда на разноски-лихви-лавница;
  • Освобождване от залог и ипотека на всички построени вече обекти /имоти/ след изплащане на всички направени разноски-лихви и главница, за реализиране и разпределяне на останалата част от проекта, като печалба в съотношение 50/50;
  • Задължение на инвеститора-изпълнител на проекта да продаде или реализира на пазара еднакво всички обекти при равни за двамата инвеститори условия, след изплащането на направената инвестиция – разноски-лихви-главница;
  • Задължение на инвеститора – изпълнител на проекта  да стопанисва и управлява имуществото след построяването с цел постигане на добър имидж на нвестистиционната схема и бъдещи участия в подобни.
  • Тези правила важат и при условие, че не целият проект се прадава, а част от него продължава да се управлява, под формата на доходи от опериране, след реализирането на продажбата на определените за това самостоятелните обекти;

Примерна схема приложена при един от нашите клиенти

Picture1

Примерен план във времето на строително предприемачество

Изплащането на мезнин финансирането в едно с лихвите започва веднага с реализацията на прокета. След погасяването на мецанин финансирането едва тогава започва разпределяне на печалбата 50-50 между мецанатите и предприемачите.Picture2

Kак подхождаме?

Подходът ни е същия като при проектното финансиране, само че в този случай работим за мецаната, а не за оригинатора на проекта. Виж повече…

Какви са следващите стъпки?

Среща, дискусия и при интерес решително изпълнение. office@benefin.eu

Black-Logo-Benefin-22June2014-012-e1403512896720 (1)