Benefin

Търсите нормален кредит?

Незафисимо дали се нуждаете от личен или фирмен кредит, Бенефин може да Ви спести време, усилия и да Ви предпази от неточна или подвеждаща информация.

Как подхождаме?

 1. Анализираме Вашия конкретен случай.
 2. Преценяме дали и колко кредитиране е резумно да поемете.
 3. Ценнобразуваме и структурираме реалистичен дългов инструмент, предвид доходите, свободните парични потоци и активите Ви.
 4. Състявяме списък с потенциални кредитори, банки, финансови институции и физически лица.
 5. Оформяме Вашето искане за кредит съобразно изискванията на потенциалните кредитори.
 6. Договоаряме с потенциалните кредитори условия за кредитиране.
 7. Участваме с правни и финансови съвети при оформление на договорите за кредит, залог, ипотека и др.

Колко време отнема?

Анализът на конкретния случай и оформлението на искането за кредит отнема не повече от три дни от момента, в който ни представите цялата необходима информация? Идентифицирането на потенциален кредитор отнема до седмица, който период включва и времето за реакция от негова страна.

Защо ни се доверяват кредиторите и кредитополучателите?

 1. Прозрачност
 2. Пълнота и прецизност на информацията
 3. Безупречно изпълнение на правното оформление, така че взаимоотношението да е справедливо, прецизно, равнопоставено и лесно за уреждане в случай на евентуани проблеми
 4. Реализъм в преценките

Основни параметри на кредитните инструменти

Важните моменти при кандидатстването и сключването на договор за кредит са най-общо следните:

 1. Размер на кредита
 2. Срок на кредита
 3. Лихвен процент, който зависи от срока и рисковата премия
 4. Погасителен план: начина, по който се връща главниацата по вноски разпределени във времето
 5. Начина на отпускане: изцяло или на вноски
 6. Валута на отпускане и погасяване на заема
 7. Срок на усвояване
 8. Обезпечение: залог или ипотека
 9. Риск: който определя лихвената премия за риск
 10. Ограничения в свободата на ръководството да се разпорежда с дейността и активите обект на финанисране на кредита.

Размерът на кредита зависи от няколко фактора. На първо място това е съизмеримостта му със свободните парични потоци, които се очаква да бъдат основния източник на обслужване. Последната е очаквана величина и действителните реализирани бъдещи парични потоци се очаква да се различават от очакваните. Размерът на тези отклонения се нарича вариация или разсейване и големианата на разсейването е също определяща, тъй като опредля долния праг на способността на обслужване. Друг важен фактор е стойността на предприятието, която се определя в резултат на оценяване и моделиране. Историческата стойнст на активите е различна от стойността на едно действащо предприатие, но е добра отправна точка. Стойността на предприятието задава отношението дълг собственост и в крайна сметка дефинира в голяма степен кредитния риск.

Срокът на кредит е от особено значение. По принцип той гравитира около срока на необходимостта, за която се ползва кредита и полезния срок на годност на активите, които са обект на финансиране. Срокът на кредита определя и лихвения процент. При нормални пазарни условия с увеличаване на срока нараства и лихвата.

interest_spread_1

Лихвеният процент зависи от няколко фактора. На първо място общото лихвено равнище е с преобладаващо значение. Средната срочност на кредита (дюрацията) е също важна предвид срочната структура на лихвените проценти. Не на последно място случайността и риска, койото тя предполага определят рисковата премия и на пазара има преобладаващо ниво на премията за търгуване на риск. Валутата на отпускане също е определяща за лихвения процент.

repay_plan

Погасителният план определя средната срочност, динамиката на експозицията във времето и представлява поток от информация за кредитора. Всяко едно погашение е информационнос събитие, което е ценно за кредитора. Кредиторите могат да налагат и прмия за отсъствие на информация и поради тази причина кредитите които се погасяват наведнъж на падежа са по-скъпи. Последното е твалидни и поради възходящата срочна лихвена крива.

Това са само някои основни аспекти. Нужно е да дислутираме, за да уточним всички детайли, а детайлите са критични. office@benefin.eu

Банкови и небанкови финансови институции

Бенефин поддържа тесни контакти със всички порядъчни банкови и небанкови институции в България. Обикновено се опитваме да Ви предпазим от агресивни и необосновано скъпи достачици на ресурс, които рушат стойността на вашите фирмени или лични финанси. Разполагаме с контакти и с голям брой, международни финансови институции от основните финансови центрове, които се занимават с Балканите и България, а именно, Виена, Вранкфурт, Лондон, Токио. Не работим с банки от Хонг-Конг и Сингапур, както и сконтиране, осребряване с банкови гаранции, облигации и т.н.

creditworth_1

Как добавяме стойност?

 1. Издържан финансов модел и оценка
 2. Реализъм по отношение на обезпеченията, тяхната стойност и ликвидност
 3. Оптимална структура
 4. Разумни ковенанти (рестрикции на поведението на кредитополучателя)
 5. Разумно ценообразуване на кредита
 6. Познаване на апетитите на пазара по отношение на риска
 7. Контакти
 8. Спестяване на време и усиия

Свържете се с нас и в дискусия най-добре ще усетите нашата полезност за процеса на кредитиране.
office@benefin.eu

Колко ще ни струва услугата на Бенефин?

Възнаграждението на Бенефин включва два компонента. Първият е фиксирана цена за обработка на вашият случай с цел повишаване на шансовете за усшешно финансиране и зависи от обема информация и документи, които следва да обработим. Можете да спестите до 2/3 от този разход, ако поемете техническото изпълнение на задачата съобразно нашите изисквания, за които ще Ви представи подробен списък и примери. Вторият компонент е възнаграждение при успех и е процент (комисион) от размера на кредита при отпускане. Възнаграждението за успех варира между 1 и 3% в зависимост от сложността на задачата и размера на кредита. Сложността на задачата се определя от скептицизма, който следва да бъде преодолян, поради достатъчност и надежност на информацията, особености на доказване на мотивацията на кредитополучателя, наличието на обезпечения и др. При всички положения, цената ще бъде изяснена предварително и първоначалните дискусии с нас няма да Ви струват нищо повече от времето отделено за тях,

Следащи стъпки

Свържете се с нас, като подготвите предварително в най-пълна степен документи и данни за това, което искате да направите.

office@benefin.eu