Benefin

Финансови модели

Представяме някои от финансовите ни модели, които прилагаме на практика при обработване на сделките, които осъществяваме. Разполагаме и с много други. Свържете се с нас за да обсъдим какво би отговорило най-добре на Вашите потребности. Пишете ни на office@benefin.eu.

Бенефин специализира в количественото моделиране на инвестиции, предприятия, инструменти, портфейли, капиталови структури, данъчни конструкции и решения. Особено внимание отделяме на моделирането на несигурността и рисковете и възможностите, които тя поражда. Стремежът ни е постигането на устойчивост в дългосрочен план.

Детерминистични модели

Тези финансови модели се основават на проектиране на средни очаквани стойности напред във времето. Обикновено се използват като основни целеви сценарии в бизнес планове към които ръководството се стреми. Въз основа на тях се постигат средни оценки за стойността на една инвестиция, актив или предприятие. Нашите модели се основават на методологията на МакКинси и съответстват на широко възприетите и прилаганите конструкции. Моделите ни са имплементирани в Ексел.

Примерен детерминистичен модел. Изтегли.

Стохастични модели

Стохастичните модели, които прилагаме са дискретни и основани на метода Монте Карло. Имплементирани са в ексел. Основани са на детерминистините модели, които обаче са редуцирани до главното, с цел запазване на тяхната управляемост при стохастицирането. Стохастичните модели допълват картината на детерминистичните като описват колебанията около средните или вариацията на стойнстта, възвращаемостта и паричните потоци. Нашите решения са имплементирани в Ексел и не включват употребата на макроси или Visual Basic, което предполага цялостен контрол от страна на потребителя без изискването за познания по програмиране и кодиране. Практиката показва, че около 2000 сценария са достатъчни за описването на несигурността, но можем да генерираме и много повече. Понастоящем мигрираме голяма част от решенията върху Java приложения.

Примерен стохастичен модел. Изтегли.

Реални опции

Стандартните модели основани на сконтираните очаквани парични потоци оподобяват инвестиционните възможности на облигаци. При тях се приема, че един път съставен бизнес планът не се променя въпреки отклоненията на реализацията на несигурното бъдеще от първоначалните очаквания. На практика, ръководството на един бизнес разполага със свобода да измени плановете съобразно настъпилите изменения в средата. Тази свобода наричаме управленска гъвкавост.

Примери са гъвкавост и нейният ефект върху стойността и инвестиционните решения са възможности за разрастване на дейността, съкращаване на дейността, прекратяване и ликвидация, поетапна инвестиционна гъвкавост. Тези възможности моделираме подобно на опции, при които имаме правото но не и задължението да се възползваме от ситуацията и наричаме реални опции.

В съвременния свят на бърза промяна и несигурност управленската свобода е ценна и следва да се взема предвид. Моделите основани на реални опции в тяхното многообразие и комбинация надграждат детерминистичните и стохастичние модели и дават пълна картина на стойността.

Примерен модел с реални опции. Изтегли.

Разполагаме и с много модели и версии на тези представени тук. Свържете се с нас, за да обсъдим и установим решение, което е директно приложимо към Вашия казус и което доказано да работи.

Black-Logo-Benefin-22June2014-012-e1403512896720 (1)

office@benefin.eu