Benefin

Корпоративни реорганизации

Колкото и нежелано да е, понякога се налага едно предприятие да се реорганизира или ликвидира. Свържете се с нас по-рано а не когато ситуацията е предрешена и степените на свобода за маневри са ограничени. Нужен е хладен ум. Емоциите пречат.

Нашият план в 5 стъпки, който работи

corporate_reorganisations

Ние предлагаме рационален подход, основан на сериозен стратегически, пазарен и финансов анализ. Съставяме план за действие, в който класираме по приоритет проблемите и се насочваме пряко към тяхното разрешаване. Успоредно с това извършваме разкачване на необременените активи и предприятия, с цел съхраняване на тяхната стойност и титул на собственост.

problems_1

Защита от кредиторите

Основна задача, която обикновено поемаме е постигането на защита от кредиторите и убеждаването им във въздържане от едностранни действия, които увреждат и техния интерес и намаляват способността на предприятието да обслужи дълга си. Понякога се налага предоставяне на допълнителни гаранции за постигането на това. Провеждаме преговори с кредиторите за разсрочване и временна ваканция на обслужването на дълговете с цел позволяване на предприятието да се стабилизира и спокойно да преосмисли дейността си.

distress_1


Изработване на нов реалистичен бизнес план

Дългосрочното разрешаване на проблема предполага изготвянето на нов реалистичен бизнес план, който взема предвид специалната ситуация и се стреми да мобилизира всички налични ресурси. Този бизнес план обикновено включва и съкращаване на всички губещи дейности, които не могат да покриват условно-променливите си разходи. Освободените ресурси се насочват към дейности, които носят положителен ефект. Ако няма такива, то задачата се модифицира в изнамиране на нови декности, ако е възможно. Изготвянето на реалистичен бизнес план е изключително важно за постигането на трайно споразумение с кредиторите и привличането на нови дялови инвеститори.

distress-plan_1


Нови инвеститори и мобилизиране на наличните ресурси

В някои случаи се налага продажба на активи с цел осигуряване на финансиране. Бързите продажби обаче са неизгодни, затова често прибягване към нови външни дялови инвеститори. За да е възможно това е необходимо съставянето на кристално ясна картина за състоянието и реалистична предвидимост на постъпленията от продажби. Най-добре е тази картина да се състави от независим одитор, който е одобрен от потенциалния инвеститор. Много често новите външни инвеститори, предлагат хибридно финансиране по формата на подчинен срочен конвертируем дълг. Формата обаче е на втори план, важното е осигуряване на свежо финансиране, за да се запази и развие дейността. Бенефин раполага със широк кръг от контакти с инвеститори с подобен рисков апетит.

Black-Logo-Benefin-22June2014-012-e1403512896720 (1)

Обадете ни се и се обадете на време, докато все още има бизнес, който да преструктурираме. office@benefin.eu, +359 899 966958.