Benefin

Банкови кредити

Фирмени и лични банкови кредити

Бенефин предлага цялостно обслужване на процеса на планиране, кандидатстване, структуриране и отпускане на банкови кредити. Както и при другите ни продукти и услуги, подходът ни е всеобхватен и задълбочен.

При банковото кредитиране оикновенно са налице няколко критични въпроса, отговорът на които предопределя удачността на ползвне на банково дългово финансиране а от там и решението на потенциалната кредитираща институция.

Ние се фокусираме върху следните основни елементи:

 1. Моделиране и оценяване на основния източник на погасяване – дохода на фирмата или физическото лице.
 2. Оценяване на дълговия капацитет – размерът на дълг, който предприятието може да поеме спрямо самоучастие
 3. Структуриране на погасителен план и ценообразуване (определяне на лихвата)
 4. Оценяване на вторичния източник на погасяване и неговата ликвидност и определяне на коефициента на покритие
 5. Персонални гаранции и обезпечения
 6. Структура на сделката

Особени случаи представляват дълговите консолидации и преструктурирания, както и дългово финансиране на изкупувания от страна на ръководството.

IA-Expertise


Основни параметри на кредитните инструменти

Важните моменти при кандидатстването и сключването на договор за кредит са най-общо следните:

 1. Размер на кредита
 2. Срок на кредита
 3. Лихвен процент, който зависи от срока и рисковата премия
 4. Погасителен план: начина, по който се връща главниацата по вноски разпределени във времето
 5. Начина на отпускане: изцяло или на вноски
 6. Валута на отпускане и погасяване на заема
 7. Срок на усвояване
 8. Обезпечение: залог или ипотека
 9. Риск: който определя лихвената премия за риск
 10. Ограничения в свободата на ръководството да се разпорежда с дейността и активите обект на финанисране на кредита.

Размерът на кредита зависи от няколко фактора. На първо място това е съизмеримостта му със свободните парични потоци, които се очаква да бъдат основния източник на обслужване. Последната е очаквана величина и действителните реализирани бъдещи парични потоци се очаква да се различават от очакваните. Размерът на тези отклонения се нарича вариация или разсейване и големианата на разсейването е също определяща, тъй като опредля долния праг на способността на обслужване. Друг важен фактор е стойността на предприятието, която се определя в резултат на оценяване и моделиране. Историческата стойнст на активите е различна от стойността на едно действащо предприатие, но е добра отправна точка. Стойността на предприятието задава отношението дълг собственост и в крайна сметка дефинира в голяма степен кредитния риск.

Срокът на кредит е от особено значение. По принцип той гравитира около срока на необходимостта, за която се ползва кредита и полезния срок на годност на активите, които са обект на финансиране. Срокът на кредита определя и лихвения процент. При нормални пазарни условия с увеличаване на срока нараства и лихвата.

interest_spread

Лихвеният процент зависи от няколко фактора. На първо място общото лихвено равнище е с преобладаващо значение. Средната срочност на кредита (дюрацията) е също важна предвид срочната структура на лихвените проценти. Не на последно място случайността и риска, койото тя предполага определят рисковата премия и на пазара има преобладаващо ниво на премията за търгуване на риск. Валутата на отпускане също е определяща за лихвения процент.

repay_plan

Погасителният план определя средната срочност, динамиката на експозицията във времето и представлява поток от информация за кредитора. Всяко едно погашение е информационнос събитие, което е ценно за кредитора. Кредиторите могат да налагат и прмия за отсъствие на информация и поради тази причина кредитите които се погасяват наведнъж на падежа са по-скъпи. Последното е твалидни и поради възходящата срочна лихвена крива.

Това са само някои основни аспекти. Нужно е да дислутираме, за да уточним всички детайли, а детайлите са критични. office@benefin.eu


Банкови и небанкови финансови институции

Бенефин поддържа тесни контакти със всички порядъчни банкови и небанкови институции в България. Обикновено се опитваме да Ви предпазим от агресивни и необосновано скъпи достачици на ресурс, които рушат стойността на вашите фирмени или лични финанси. Разполагаме с контакти и с голям брой, международни финансови институции от основните финансови центрове, които се занимават с Балканите и България, а именно, Виена, Вранкфурт, Лондон, Токио. Не работим с банки от Хонг-Конг и Сингапур, както и сконтиране, осребряване с банкови гаранции, облигации и т.н.

Creditworth

Как добавяме стойност?

 1. Издържан финансов модел и оценка
 2. Реализъм по отношение на обезпеченията, тяхната стойност и ликвидност
 3. Оптимална структура
 4. Разумни ковенанти (рестрикции на поведението на кредитополучателя)
 5. Разумно ценообразуване на кредита
 6. Познаване на апетитите на пазара по отношение на риска
 7. Контакти
 8. Спестяване на време и усилия

Свържете се с нас и в дискусия най-добре ще усетите нашата полезност за процеса на кредитиране.
office@benefin.eu


Black-Logo-Benefin-22June2014-012-e1403512896720 (1)