Benefin

Бизнес оценяване

Как подхождаме?

Подходът на Бенефин към оценяването на предприятия е задълбочен, многоаспектен  и всеобхватен. Прилагаме всички съвременни методи и техники на оценяване. Основният ни метод е оценяване на сконтираните очаквани бъдещи парични потоци от дейността въз основа на широко приетата в практикуващите и академични среди методология на Маккинси.

WPDeepFocus

Кои са етапите?

Оценяването на предприятия и инвестиции включва следните ключови етапи:

  1. Детайлно моделиране на дейността включващо прогнозиране на бъдещите отчети за приходите и разходите, баланси и отчети за паричните потоци
  2. Редуциране на модела до основните стойностно определящи фактори
  3. Стохастично моделиране на основните фактори по техниката Монте Карло
  4. Определяне на стойността, нейната вариация, а от там необходимостта от буферен собствен капитал
  5. Презентиране на целия процес и резултати с непосредствена яснота и интригуващ визуален анализ

Value Determination

Как отчитаме динамиката?

В реалния живот няма финансов и бизнес план, който да не търпи промяна съобразно настъпилите изменения в заобикалящата среда и вътре в предприятието. Възможността на ръководството да променя рационално бизнес-плана наричаме управленска свобода или гъвкавост. Налице са различни степени и проявление на свободата. Нея моделираме посредством портфейл от реални опции по метод основаващ се на рекомбинираното биномно дърво на базовия актив (основната дейност) при допусканията за отсъствие на арбитраж.

Методи и техники които прилагаме

metodi

Бенефин е единствената институция в България и една от малкото в Европа, която владее стохастичните методи и подхода на реалните опции в пълна степен. Картината, която получавате е пълна, многоаспектна и динамична.

Деконструкция на несигурността

dekonstrukciq

Качество на оценката и контрол

Основният ни метод контролираме посредством сравнителни анализи и оценки по различни методи. Проиграваме и най-разнообразни сценарии, с различни предположения и различни разпределения на риска и обвързаност между отделните рискове. Пробваме и с различни модели ако имаме основание да се съмняваме в основния.

Следващи стъпки?

За да знаем как може да бъдем полезни следва да дискутираме, да погледнем и направим предварителен анализ. Той е безплатен и конфиденциален. След това отново обсъждаме и евентуално действаме.
office@benefin.eu

Black-Logo-Benefin-22June2014-012-e1403512896720 (1)