Benefin

Стохастично моделиране

Стохастичното моделиране на компаниите е надграждане над детерминистичния модел. Всички модели използвани за определяне на стойността на компанията, включително и детерминистивният, имат един общ недостатък свързан с неточното отчитане на влиянието на различните рискове, пред които е изправена компанията.  С помощта на стохастичното моделиране ние надграждаме детерминистичния модел за оценка, като изследваме влиянието на случайните събития, които оказват влияние върху компанията и нейната стойност.

benefin-val03

Най – общо казано стохастичното моделиране изследва влиянието което случайните, стохастични събития оказват върху стойността на компанията. На практика стохастичното моделиране представя поведението на стойността на компанията при различни случайни стойности на ключовите фактори, които я определят.

benefin-val02

Стохастичното моделиране използва базовите предположения направени при детерминистичния модел. Отново движещи фактори на стойността са възвръщаемостта на инвестирания капитал, както и растежа на приходите от продажби, които компанията ще реализира. Крайната цел е определяне на стойността на компанията чрез метода на сконтираните бъдещи парични потоци. За разлика от детерминистичното моделиране, при изготвянето на стохастичен модел, всички фактори които пряко или непряко оказват влияние върху стойността, като цена на предлаганите стоки и услуги, амортизационни отчисления, данъчни ставки и др., се представят като случайни величини, които се колебаят и променят стойността на компанията. По същество при изготвянето на стохастичния модел се правят множество различни предположения (сценарии), а с помощта на математическия и статистическия апарат се определя най – вероятната стойност на компанията, която ще се прояви при различните вариации на взаимодействащите си фактори

Вариация на стойността на компанията при симулация по метода Монте Карло.

benefin-val01

Чрез използването на математическите и статистически похвати, се определя най – вероятната стойност на компанията, която ще се реализира при сбъдването на различни случайни събития.