Benefin

Предложение: Лято 2016 – за малки и средни предприятия

Финансов анализ

Започваме с този неизбежен елемент, за да предложим решение което работи. Реалистичният финансов анализ ни дава изходната картина и ако е извършен добре откроява главното и важното за Вашата дейност. Целта ни е да установим дали създавате или рушите стойност и дали обема или рентабилността са водещи за успеха на дейността ви изразен в стойност. Обикновено разглеждаме последните пет годинии и се опитваме да идентифицираме критичните моменти в дейността. Анализираме несигурността и ефекта й върху бизнеса Ви предвид ресурсите, с които разполагате. Разглеждаме и устойчивостта, готовността Ви да посрещнете евентуални неприятни изненади и оценяваме степента на свобода за маневреност, с която разполагате. Този етап е включен в предложението ни. Получавате пълна финансова картина на дейността си и важни изводи за нея.

Детайлно финансово моделиране на дейността

Извършваме детаилно финансово прогнозиране и моделиране на бъдещите отчети за приходите и разходите, баланса и отчета за паричните потоци, като обвързваме тези проекции както с резултатите от финансовия анализ, така и с Вашите планове. Целта е да трендираме пропорциите на елементите и показателите на дейността Ви напред във времето. Планираме необходимстта от дълготрайни активи и оборотен капитал и като ги съотнасяме към наличните ресурси и свободните парични потоци определяме и необходимостта от външно финансиране. Всичко това се оценя в контекста на подържане на устойчивост и достатъчност на ресурсите. Определяме оптималната структура на финансиране на дейността и оптималния дълг предвид дълговия капацитет на предприятието. Два са основните движещи фактори на стойността на бизнеса: ръста на продажбите и оперативната рентабилност при тяйната реализация. Тезе две редици от показатели напред във времето определят почти изцяло стойността на всяко едно предприятие. Инвестициите в дълготрайно активи и оборотен капитал е редицата от бъдещи показатели, които завършват картината, така че стойността, нейното създаване и рушене да са проектирани в пълнота. Получавате детайлен план-програма за бъдещето, това което е желано и към което следва да се стремите.

Оценяване

Въз основа на детайлното моделиране извършваме детайлно оцебяване на стойността на бизнеса Ви, нейната динамика във времето и колебанието и по отношение на измененията в продажбите, оперативната рентабилност и необходимостта от реинвестиране в дълготрайни активи и оборотен капитал. Проектираните свободни парични потоци в резултат на детайлното моделиране сконтираме с подходяща изискуема норма на възвращаемост за да достигнем до настоящата стойност на дейността Ви. Качеството на постигнатия резултат контролираме посредством съпоставяне с други идентични и аналогични на Вашето предприятия. Стойността на бизнеса Ви и съществуващите задължения определят дълговия капацитет и като следствие колко допълнително кредитиране бизнесът Ви може безопасно да поеме. Получавате една реалистична оценка на стойността и план за това как може да я разраствате със или без външно финансиране.

Бизнес концепция и модел, конкурентна стратегия

Понякога анализът и моделирането на дейността водят до извода, че нещата следва да се предефинират и изградят из основи. Това предполага обмисляне и съставяне на нова бизнес концепция. Концепцията е отговора на въпросите кому сме полезни, защо и как. Когато постигнем удачни отговори на тези въпроси, следва да помислим как да бъдем възнаградени за стойността, която създаваме, или как оптимално да монетизираме полезността, постигната в резултат на нашите смислени опити и услилия. Ние не сме сами в съвременния свят, така че следва да вземем предвид и всички останали освен нашите клиенти с цел да постигнем бизнес философия и поведение, които са градивни в дългосрочен план и устойчиви. Когато решите да извършите тези мисловни упражнения заедно с нас Вие участвате в един процес, който е структуриран, дисциплиниран, реалистичен и в крайна сметка вдъхновителен. Самият процес е не по-малко важен от изводите и решенията, до които той води. Вие получавате увереност и яснота.

Бизнес план

Пространството изобилства със съвети, препоръки, ръководства за изготвяне на бизнес план, както и с примерни форми и направо цели завършени бизнес планове. Целта обаче е постигането на смислен, автентичен и реалистичен бизнес план, който освен да е съставен и написан добре, да бъде приложим и директно да води до конкретно действие. Бизнес планът в контекста на тази цел следва да се основава на бизнес концепцията, на бизнес модела и стратегията, които пък съответно се базират на сериозни и задълбочени проучвания, анализ и не на последно място креативност. При изготвянето на бизнес план процесът също е точно толкова важен колкото и резултата. Изготвянето се може да бъде извършено само от Вас, предвид желанието Ви да постигнете Вашият бизнес план. Ние можем да помогаме, да структурираме, да подреждаме, да прилагаме аналитични инструменти и похвати, да излагаме, да записваме и документираме, но съставянето на бизнес плана е Ваше дело. В ресултат получавате ясен и конкретен план за действие, който не е окончателен и несъмнено ще търпи промени, защото светът се променя всеки един момент.

Осигуряване на финансиране

Ако горните стъпки са извършени ефективно и по същество за нас няма да е трудно да Ви осигурим финансиране, дългово, дялово или грантово. Раполагаме с широк кръг от потенциални инвеститори, които непрекъснато търсят качествено да инвестират свободния си ресурс. С банкерите си говорим на един и същи език, така че ако изберете да довършите процеса докрай зедно с нас ще се погрижем плановете Ви да бъдат финансово обезпечени.

Свържете се с нас на +359 899 966958 или ни пишете на office@benefin.eu, за да се възползвате от предложението, което е валидно до 31.08.2016. Офертата е приложим за малки и средни предприятия и се отнася само за изготвянето на финансов анализ и финансов модел.