Benefin

Проектно финансиране

Защо заедно с Бенефин?

Притежаваме богат опит в проектното финансиране. Предоставяме пълно обслужване от първоначалната концептуализация, през структурирането на проекта до неговото обезпечаване с дългово и дялово финансиране.

Основно внимание отделяме на съвместяването на интересите на участващите страни, като се  стремим да няма скрити или латентни конфликти. Разпределянето на доходността съобразно рисковете и приносите заема централно място в работата ни. Там където е необходимо организираме частни пласменти на дялови инструменти и организираме консорциални кредити.

Техническото обезпечаване с прогнози, бизнеспланове, искания за кредит са само една малка, необходима и неизбежна част от нашата работа. Майсторството на структурирането и изпълнението на сделките по проектно финансиране започва оттам нататък.

Benefin Approach

Подходът ни е интегриран и в същото време насочен към същността и главното в цялостното решение на задачата. Много-аспектността е необходимо условие за включването на всички фактори за успеха и всички източници на несигурност и риск. Отделяме особено внимание на свободата и маневреността и тяхното ограничаване предвид интересите на отделните засегнати страни – особено на кредиторите. Свободата да се променя проекта предвид различната реализация на несигурността от предварително планираната е особено ценна и може да е критична за успешното осъществяване на проекта. Ето защо структурирането, което следва да гарантира страните и в същото време да не постави проекта в окови е от особена важност.

Какво представлява проектното финансиране?

Проектното финансиране е дългосрочно финнсиране на капиталово интензивни инфраструктурни и индустриални проекти въз основа на очакваните им парични потоци, а не балансовите активи на техните инициатори и поддръжници. Обикновено структурата на проектното финансиране включва определен брой дялови инвеститори (съдружници или акционери), които предоставят собствен капитал и консорциум (синдикат) от банки и кредитиращи институции, които предоставят заеми на проектното предприятие. Заемите са най-често без регрес, обезпечават се с активите на проекта и се изплащат изцяло от неговите парични потоци, а не от активите, паричните потоци и кредитоспособността на подръжниците на проекта. Решенията за дялово и дългово финансиране се основават главно на финансово моделиране. Съответно финансирането е обезпечено от всички проектни активи и постъпленията по договорите за продажби на проектното дружество. На кредиторите се предоставя залог върху активите на проекта и те обикновено имат правото да поемат контрола над проектното дружество ако последното изппитва затруднения по обслужването на заемите.

Proj_Fin

Каква е правната форма?

В общия случай за изпълнението и оперирането на проекта се създава специално проектно юридическо лице, най-често търговско дружество, което е с ограничена отговорност. Ограничената отговорност предпазва останалите активи на подръжниците (акциоенрите) от негативните ефекти на евентуален провал на проекта. Проектното дружество няма други активи освен тези необходими и пряко свързани с реализацията на проекта. Понякога е необходимо предоставянето на допълнителни ангажименти за допълнителни дялови капиталови вноски, основно за гарантиране пред кредиторите на заинтересоваността от страна на подръжниците (акциоенрите) на проекта. Проектното финансиране често е по-сложно като оформление от останалите начини на финансиране и предполага жертване на управленска свобода и гъвкавост, които са изключително важни в съвременния динамичен свят.

Къде е подходящото приложение?

Традиционно проектното финансиране на често се прилага като решение в минното дело, транспорта, телекомуникациите, химическта и петролопреработвателните индустрии, а също така при изграждането на спортни и развлекателни съоръжения. Често е свързано с ползването на концесионни права от предоставени от държави и правителства.

Каква е ролята на риска?

Рискът играе изключително важна роля при проектното финансиране. Правилната му идентификация, управление и разпределяне е основен фактор за успеха на начинанието и неговото финансиране. Всеки един проект е обект на различни източници на технически, екологичен, икономически и политически риск. Прилагат се дългосрочни договори за изграждане, доставка на оборудването, реализация на продукцията и концесионни права в комбинация със структури за съвместно притежание или експлоатация за съвместяване на мотивацията и ограничаване на опортюнитичното поведение на който и да е участник в проекта.  Финнсирането на проекта нарочно се разпределя между всички засегнати страни, за да се разпредели риска и да се подсигури доходност (компенсация) за неговото носене.

Следващи стъпки

На първо място следва да се установи дали проектната структура на финансиране посрдеством създаване на нарочно отделно дружество с ограничена отговорност, което да притежава активите на проекта и да ползва дългово финансиране (банкови кредити) е удачна. Тази форма се използва с цел много на брой страни, съпричастни към проекта и критични за неговия успех следва да бъдат експонирани и съответно мотивирани към проекта. Необходимо е също така да има предвидимост по орношение на обемите и цените на продажби и доставка на суровини и материали. Ако от друга страна гъвкавостта е важен фактор за успеха на проекта, то въвличането на много на брой страни ще доведе до троманвост и забавени реакции, както и дълги преговори по промяна на структурата ако такава се окаже необходима.

След като установим удачността и се вземе решение за предприемане започва същинската работа по структурирането.

За повече информация и как можем да Ви бъдем полезни: office@benefin.eu

Black-Logo-Benefin-22June2014-012-e1403512896720 (1)