Benefin

Финансов модел на една страница

 1. Какво представлява финансовото моделиране и какво е финансов модел?

Финансовото моделиране е специфична и комплексна дейност по анализирането, прогнозирането и оценяването на дейността на компанията. Инструментариумът, с който си служи финансовото моделиране, е взаймстван от статистиката, математиката и корпоративните финанси. Финансовият модел е крайния продукт от финансовото моделиране.

 1. Основни елементи на един финансов модел?

 1pfm02

 • Счетоводен баланс
 • Отчет за приходите и разходите
 • Отчет за паричните потоци
 • Комплексна оценка за дейността на фирмата
 1. Стъпки при изготвянето на финансовия модел.

 

 • Определяне на основните източници на стойността на компанията
 • Анализиране на исторически данни свързани с представянето на компанията в предходни периоди. В зависимост от хоризонта за който искаме да прогнозираме бъдещото развитие на компанията, е добре да разполагане с исторически данни за дейността на предприятието за поне 5 отчетни периода назад. При липса на исторически данни или ново създадено предприятие се взаимстват данни от сходни предприятия.
 • Прогнозиране на бъдещето развитие на компанията. Това е един от най – важните етапи при изготвянето на финансовия модел. На този етап се извеждат основни наблюдавани закономерности и трендове, установени при анализа на историческите данни, събират се сведения за пазара, на който оперира фирмата. Въз основа на наличната информация и професионалната преценка на експерта изготвящ финансовия модел, се правят обосновани предположения за бъдещите стойности на основните финансови показатели на компанията. Осъществяването на този етап от финансовото моделиране е свързан с изготвянето на прогнозни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните потоци.
 • Оценка на компанията – на този етап се прави оценка на компанията по метода на сконтираните бъдещи парични потоци, както и чрез прилагане на усъвършенствани подходи за продължаващата стойност на компанията базирани на показателите за оперативна печалба.
 • Последният етап, но не по значимост, е свързан с анализирането и представянето на резултатите получени при изготвяне на финансовия модел.
 • 1pfm01
 1. Защо ни е необходим финансов модел?

Финансовият модел е неизменна част от всички сделки, при сключването на които се изисква експертна оценка на компанията. Това са сделки по сливания и придобивания на предприятия, покупко – продажба на компании, както и кандидатствания за консорциални кредити или друг вид крупни финансирания.

 1. Финансов модел на една страница.

Финансовият модел обикновено е подробен и изчерпателен, като се обръща внимание на всеки най – дребен детайл. След като се направи подробен преглед на всички значими за компанията финансови показатели, е възможно финансовият модел да бъде представен на една страница, като се представят само най – значимите показатели. Настоящият модел, който ще бъде представен на вашето внимание е в изключително опростен и генерализиран вариант, но негово предназначение е да Ви запознае само в основни линии със същността на финансовия модел.

 1. Как процедираме ние?

Трудното правим лесно! Нашите експерти са на Ваше разположение по всяко време. Екипът на Бенефин ще изготви необходимият Ви финансов модел по зададени от Вас критерий за срок и степен на детайлност на моделирането. Всичко което е необходимо да направите е да се свържете с нас, да споделите нуждите си и да ни предоставите необходимата ни историческа информация за дейността на компанията, която искате да оценим и моделираме, всичко останало ние ще свършим вместо Вас.

Финансовия модел ще изготвим при спазване на горепосочената последователност, а на края той ще Ви бъде детайлно разяснен, така че всичко да стане ясно относно бъдещото развитие на компанията Ви.