Benefin

Сливания, придобивания и продажби на предприятия

Как може да сме полезни?

Предлагаме пълната гама от финансови услуги за успешното обработване на подобен род сделки от първоначалната оценка на идеята, през подробен анализ, моделиране, оценяване и планиране до нейната пълна реализация. Работим в пълен синхрон с останалите юридически, инженерни, маркетингови, политически, PR консултатнти и с който се налага за да доведем идеята до успех. И понеже в подобни ситуации събитията се развиват мълниеносно, сме заедно с Вас 24/7 до края.

Industries

Как подхождаме?

Работата ни започва обикновено със стратегически анализ и анализ на културните особености на отделните организации, техните етапи на развитие и местоположение в жизнения им цикъл. Особено внимание отделяме на допълващите се характеристики или синергии, които са основният източник на добавена стойност. Сливанията и придобиванията са скъпо-струващи упражнения и имат смисъл само когато синергиите покриват разходите. Ето защо обикновено прилагаме пълно детерминистично моделиране всяка една от компаниите поотделно, на процеса и бъдещата съвместна дейност след комбинацията. Този анализ подкрепяме и със сценарийно стохастично симулиране. Ако резултатите са обещаващи продължаваме със планиране и структуриране на техническото осъществяване на процеса.

MA-Approach

Кои са основните етапи?

  1. Първоначален анализ, моделиране и оценяване
  2. Съставяне екип от консултанти включващ всички останали специалности
  3. Изготвяне на предложение до отсрещната страна и нейните акционери
  4. Преговори и ново моделиране и оценяване предвид постигнатите договорености
  5. Предварително споразумение
  6. Дю дилиджънс (комплексен одит на състоянието)
  7. Преговори по окончателен пакет договори
  8. Изпълнение
  9. Приключване

Multi-aspect1

Какви са различията между сливанията, придобиваният и продажбите?

Различията са в детайлите и етапите на процеса, но целта, философията и подходът са едни и същи. Операциите са идентични: анализ, оценяване, моделиране, преговаряне, структуриране, изпълнение. Във всеки един от тези етапи ролята на корпоративните финансисти е незаменима. Ако поговорим ще Ви дадем много анекдотични примери (без имена и адреси поради съображения за конфиденциалност).

Кога се създава стойност при сливания придобивания и продажби?

Както при всяка една операция при сливането и придобиването има очаквани приходи (ползи и печалби) и разходи (загуби). Приходите могат да произтичат както от увеличените резултати и продажби така и от икономия на разходи еследствие елиминиране на разходи по дублирани ресурси. Разходите произтичат най-общо от две посоки. На първо място това е надплащането над справедливата пазарна стойност за мотивиране на сделката и се среща при придобиването и продажбата на предприятие или фирма. На второ това са разходите по преструктуриране с цел постигане на адекватност на организационната структура след комбинацията. Сумарният ефект от плюсовете и минусите може да е както положителен така или отрицателен. Много често се прнебрегват фактори като организационна мотивация, култура, отчуждаване и загуба на ориентация на човещките ресурси в по-голямата нова организация. Това може да влоши дългосрочните перспективи за развитие. Допълнително важно обстоятелство е че разходите по преструктуриране и надплащането са сигурни и са известни в началото, докато положителните ефекти са само очаквани и бъдещи и поради тази причина несигурни.

Synergy_MA

Какви са следващите стъпки?

Нека го обсъдим. Ако не виждаме ползата ще се опитаме да Ви разубедим, а спрестеното време и ресурси винаги могат да намерят полезна употреба?

office@benefin.eu