Benefin

Платформа за директно кредитиране

Какво представлява платформата?

Lendirect е платформа за директно свързване на лица със свободен финансов ресурс и лица със недвижимости или моторни превозни средства, които се нуждаят от финансов ресурс и могат да учредят ипотека или залог за обезпечаване на заем.

platform

Защо е нужна?

Банковият сектор е сериозно ограничен регулационно в осъществяване на кредитна дейност. Ниските лихвени проценти не осигуряват достатъчни доходи, които да покриват загубите от неудачно кредитиране. Ето защо банките са изключително предпазливи и налагат изисквания за кредитиране, които в повечето случаи не могат да бъдат изпълнени от търсещите кредит.

Кои са участниците на платформата?

 • Лица със свободен финансов ресурс, които търсят доходод;
 • Лица със ликвидни и стойностни неджижимости или ликвидни МПС, търсещи финансиране;
 • Избрани оценители;
 • Избрани адвокатски кантори;
 • Факторни компании, за изкупуване на нередовни кредити при желание от кредитора
 • Маркет-мейкъри, които осигуряват кредитиране при по-висока лихва с цел продаването на кредита на краен кредитор от платформата;

Lendirect

Какви са очакваните лихвени нива?

 • 4% за доставчиците на ресурс (кредиторите) по ипотечни заеми;
 • 6% за доставчиците на ресурс (кредиторите) срещу залози на автомобили;
 • 6% платими от кредитополучателите по ипотечни заеми;
 • 8% платими от кредитополучателите по залози на автомобили;
 • 2% надбавка за услугите на маркет-мейкър;
 • 2% комисион за администриране на заема от страна на Lendirect.

platform1

Как ще се гарантират обем и ликвидност?

Платформата ще поддържа стандартизирани контракти и текстове на договори, които да улесняват сключването на сделки. Съответно постигането на по-висока или ниска доходност ще се осъществява посредством корекция (отбив или премия) спрямо номинала. Ранно погасяване или изискване на заемите няма да се позволява, а вместо това ще се организира вторично продаване и изкупуване на кредити.

Първичен и вторичен сегмент

На платформата ще се сключват изцяло новикредити или ще се продават стари такива. Условията ще са идентични, като единствената разлика ще бъде в таксите за иницииране на един кредит.

Първоначални такси

При сключване на сделка 0.5% от номинала и разходи за оценяване на обезпечението от лицензиран оценител,

Текущ етап

Платформата е в процес на разработване.

Лицензи и регулация

Към момента на стартиране на операции Lendirect ще е получило лиценз за инвестиционен посредник от Комисията по финансов надзор.

Black-Logo-Benefin-22June2014-012-e1403512896720 (1)

За повече информация и при интерес за участие или ползване на платформата се свържете с нас. office@benefin.eu