Benefin

Детерминистични модели

Същност на детерминистичното моделиране.

Детерминистичното моделиране за оценяване на предприятие по метода на сконтираните парични потоци с прилагането на най-вероятен сценарий за представяне на бъдещата несигурност, е най-широко разпространеният и най-практикуваният метод  за определяне на стойността, нейното създаване и разрушаване. Целта е именно идентифициране на източниците на стойност, тяхното прогнозиране, моделиране и оценяване на ефекта им върху несигурността.
Етапи на изграждане на детерминистичен модел

1 етап – изграждане на възможно най – подробен детерминистичен модел, базиран на цялата налична информация

2 етап – редуциране на детайлния модел само до най – важните изчисления и движещи фактори на стойността на компанията.

Начин на изпълнение

Определяне на факторите движещи стойността на компанията. Основно факторите движещи стойността на едно предприятие са два:

Възвръщаемост на инвестирания капитал (ROIC)

Ръст или растеж на компанията, който е пряко свързан с ръста на продажбите

benefin-val1

След като сме определили кои са основните фактори движещи стойността на компанията, трябва да ги изследваме и анализираме в дълбочина. Да видим кои са техните компоненти, каква е връзката между тях и как те оказват влияние върху стойността на компанията.

Изготвяне на детеайлизиран детерминистичен модел.

Изготвя се хипотетичен, детерминистичен модел, при който се правят прогнози за развитието на всички основни показатели на дейността на едно предриятие. За да бъде изготвен модела трябва предварително да бъдат определени инвестиционният хоризонт или срока, за които ще бъдат прогнозирани финансовите показатели, също така трябва да бъдат подбрани източници на информация. Обикновено информация се черпи от счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните потоци, за предходни периоди, но при нововъзникващо предприятие могат да се вземат данни от сходни бизнеси или да се определят минимални и максимални стойности на ключовите показатели.

Хипотетично развитие на приходите от продажби

benefin-val2

Прогнозират се приходите и разходите на предприятието, активите и пасивите, с които ще разполага то, изготвят се прогнозни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните потоци. Крайна цел на изготвянето на хипотетичен модел е да се достигне до намирането на прогнозните бъдещи парични потоци.

benefin-val3

След като с помощта на детайлното детерминистично моделиране стигнем до прогнозните бъщи парични потоци, можем да пристъпим към оценка на компанията. Основен метод за определяне на стойността на една компания е методът на сконтираните бъдещи парични потоци. Обикновено при прилагането на методът за сконтиращ процент се използва среднопретеглената цена на капитала (WACC).

Редуциране на детерминистичния модел

Така създаденият подробен модел, може да бъде опростен и редуциран, докато в него останат само най – важните данни, които ни интересуват по отношение на стойността и оценката на компания. Редуцираният детерминистичен модел обикновенно се фокусира върху свободните парични потоци, амортизационните отчисления, капиталовите разходи и нетната промяна в оборотния капитал. Разбира се изготвянето на опростен модел е невъзможно без предварителното създаване на подробен и изчерпателен детерминистичен модел.