Benefin

Банково дело

Конспект по дисциплината Банково дело

Лекция 1 – Банката като предприятие
Лекция 2 – Икономика на банката
Лекция 3 – Пасиви и пасивни операции на банката
Лекция 4 – Активи и активни операции на банката
Лекция 5 – Базисни инструменти на кредита
Лекция 6 – Банкови кредити
Лекция 7 – Кредит по текуща сметка
Лекция 8 – Оценка и обезпечение на кредита
Лекция 9 – Специални форми на кредитиране
Лекция 10-11 – Платежни системи и платежни инструменти
Лекция 12 – Документарни акредитиви и инкасо
Лекция 13 – Валутен пазар и валутен риск
Лекция 14 – Ценни книжа с фиксиран доход
Лекция 15 – Доход от ценни книжа с фиксиран доход
Лекция 16 – Държавни ценни книжа
Лекция 17 – Ценни книжа с променлив доход
Лекция 18 -Централна банка
Лекция 19 – Парична политика
Лекция 20 – Инструменти на паричната политика
Лекция 21 – Валутен съвет
Погасителен план за ипотечен кредит
Суапови операции
Оценяване на банкови финансови институции посредством стохастично моделиране по метода на сконтираните парични потоци